Gorgeous Makeup!!

Nicole Snooki Polizzi - Instagram: Gorgeous Makeup

At the Annex Magazine photo shoot!